HledatHledatoznámeníNotifikaceMojeMojeKošíkKošík 0
Chci vařit Obchod Premium O nás Kontaktujte nás
Obchodní podmínky
 
 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jimezdrave.cz.
 
2. Když mluvíme o kupujících, máme tím na mysli Vás, ať už jste spotřebitelé, nebo podnikatelé, a to ve smyslu účinné právní úpravy (jste-li podnikatelé, vězte, že některé pasáže se explicitně vztahují jen na spotřebitele).

3. Když mluvíme o prodávajícím, máme tím na mysli naši společnost VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054, se sídlem na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232448, která zároveň provozuje i e-shop a vyřizuje Vaši objednávku. Pokud jde o naše kontaktní údaje, ty jsou následující: adresa elektronické pošty (e-mail) podpora@jimezdrave.cz, telefon +420 775 255 615. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
 
4. Když mluvíme o občanském zákoníku, máme tím na mysli zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Když mluvíme o objednání zboží z našeho e-shopu, máme tím na mysli proces uzavírání kupní smlouvy, jejíž smluvními stranami jste Vy a my, a jejímž předmětem je naše povinnost odevzdat Vám zboží, které je předmětem koupě, a umožnit Vám nabýt k němu vlastnické právo, a na druhé straně Vaše povinnost zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu a dále pak proces uzavírání smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve smyslu § 2389a a násl. občanského zákoníku a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a služeb uzavíraných prostřednictvím webových stránek a na druhé straně Vaše povinnost zaplatit nám za digitální obsah ujednanou odměnu.
 
6. Když mluvíme o smlouvě, máme tím na mysli kupní smlouvu dle § 2079 a násl. občanského zákoníku a smlouvu o poskytování digitálního obsahu dle § 2389a a násl. občanského zákoníku.

7. S ohledem na druh zboží, které nabízíme k objednání, disponujeme za tímto účelem veškerými nutnými zákonnými předpoklady pro jejich vydávání a distribuci na území České republiky a postupujeme plně v souladu s veškerými předpisy v dané oblasti, zejména v rozsahu autorských děl není naše právo s nimi nakládat ničím limitováno, resp. v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy jsme oprávněni Vám takto udělit licenci, případně podlicenci k autorskému dílu a umožnit Vám nakládání s ním v maximálním možném rozsahu.
 
8. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z Vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv.
 
9. Tyto obchodní podmínky přitom tvoří nedílnou součást obsahu smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání - jedno zde v obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu smlouvy - ujednání v obchodních podmínkách nepoužijeme. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10. Pokud se na tom výslovně dohodneme, lze uzavřít smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto obchodní podmínky vůbec, popřípadě některá ujednání těchto obchodních podmínek modifikovat.

11. Uzavřením smlouvy přitom akceptujete tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku smlouvy. 
 
12. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 
13. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 
lI. INFORMACE

1. Informace o cenách:

-  veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků (náklady na dodání zboží a jeho balení jsou v této ceně již obsaženy, s výjimkou úhrady zboží „na dobírku", kterážto varianta je zpoplatněna částkou 55 Kč vč. DPH); pokud by cena byla uvedena chybně, pak budeme postupovat podle kroků v části III.6.

-  v případě, že zboží bude dopraveno či zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na dopravu a balení zboží; tyto náklady jsou přitom buď uvedeny u příslušného zboží v našem e-shopu, nebo předem dojednány.

konečná cena, kterou jste povinni zaplatit, sestává z ceny zboží a případných nákladů na dodání a balení zboží zvláštním způsobem, popř. nákladů spojených s úhradou zboží „na dobírku"); tuto cenu přitom nelze jednostranně měnit. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. 
 
-  nepožadujeme od Vás zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit cenu zboží předem.

2. Informace o přijímaných způsobech platby:

cenu můžete uhradit následujícím způsoby:

bezhotovostně s využitím platební služby Twisto, kterou poskytuje společnost Twisto Payments a.s., IČ 01615165, se sídlem na adrese Újezd 450/40, 118 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085.
 
bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate, kterou provozuje společnost ComGate Payments, a.s., IČ 27924505, se sídlem na adrese Gočárova třída l 754/48b, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755.

expresně či standardně bezhotovostně převodem na náš bankovní účet č. 2801589782/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (IBAN CZ8120100000002801589782, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); v takovém případě pak jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky, které naleznete v potvrzení přijetí objednávky ve smyslu části Ill.5.

■  při převzetí zboží v místě určeném ve Vaší objednávce (,,na dobírku"). Upozorňujeme Vás, že tato možnost je zpoplatněna částkou 55 Kč vč. DPH.

- v případě úhrady bezhotovostně s využitím platební služby Twisto; bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate či bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je Vaše povinnost splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající ceně na náš účet.

- cena je v případě úhrady „na dobírku" splatná při převzetí zboží. V případě úhrady bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhrada bezhotovostně s využitím platební služby Twisto či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay probíhá s odesláním nabídky ještě před jejím přijetím dle části Ill.5.
 
3. Informace o dodání zboží:

- zboží může být dodáno pouze převzetím zboží od dopravce za podmínek dle části IV.

- vlastnické právo ke zboží nabudete převzetím zboží či úplným uhrazením ceny podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží se přitom stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci.

Ill. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na její uzavření (říkáme tomu nabídka). Přijetí této nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu a nemá právní účinky.

2. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, též nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na Vámi uvedenou e­-mailovou adresu.
 
3. Převzetí nevyžádaného plnění z Vaší strany neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a též nemá právní účinky.

4. Prezentace zboží a informace o něm:

-  návrhy dodat zboží za určenou cenu v našem e-shopu neznamenají nabídku (jak je o ní pojednáno výše), tj. prostým přijetím takového „návrhu" na dodání zboží (odesláním Vaší objednávky) ještě nelze projevit Vaši vůli uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu; prezentace zboží v internetovém obchodě ještě není nabídkou v zákonném slova smyslu. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- informace uváděné na našem e-shopu týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky z Vaší strany (s výjimkou chybně uvedené ceny dle části III.6.)

- nabídkou v zákonném slova smyslu se proto rozumí až Vámi odeslaná objednávka prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 
5. Postup uzavření smlouvy:

- objednávku provedete tak, že vyplníte všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámíte se s textem těchto obchodních podmínek a vyslovíte s nimi souhlas, načež potvrzením objednávky svou nabídku odešlete.

- až do odeslání objednávky můžete kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vkládáte a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

- jakmile provedete objednávku (učiníte nabídku), bezodkladně ji zpracujeme a potvrdíme její přijetí elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu.

- svou nabídku můžete vzít zpět až do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy Vám je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na naši emailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

- přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou Vám zašleme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu po zpracování a potvrzení objednávky; v tomto přijetí přitom nesmíme ani my činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (část III.6.) a případu, kdy uvedené zboží již nenabízíme.

- v okamžiky, kdy Vám je doručeno přijetí nabídky,  je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost.

- přílohou potvrzení objednávky je i znění obchodních podmínek účinné ke dni, kdy jste s nimi v objednávce vyslovili souhlas.

6. Postup v případě chybně uvedené ceny:

- v případě, že u objednaného zboží je na našem e-shopu uvedená chybná cena (například z důvodu změny cenových podmínek), v odpovědi na Vaši objednávku ihned uvedeme správnou cenu.

- taková odpověď ale není přijetím nabídky, nýbrž je protinabídkou a k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje, abyste tuto novou cenu potvrdili elektronicky na naši e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

- až doručením takového potvrzení je kupní smlouva uzavřena (s novou cenou); v tomto potvrzení navíc nesmíte činit další dodatky nebo odchylky.

7. Předplatné:

- kupující, kteří jsou registrováni na našem e-shopu se mohou při vytváření objednávky přihlásit k pravidelnému zasílání jimi vybraných produktů dostupných na našem e-shopu, a to zaškrtnutím volby „Předplatné sleva 30 %“ (dále jen „předplatné“).

- zboží objednané v rámci předplatného je oproti jednorázové objednávce cenově zvýhodněno (dále jen „cenové zvýhodnění“).

- dodávky zboží v rámci předplatného jsou odesílány jednou za 60 dní / 90 dní / 120 dní / 150 dní / 180 dní / 240 dní / 365 dní dle preference kupujícího (dále jen „frekvence zásilek“). Frekvence zásilek je určena kupujícím a po dokončení objednávky ji již nelze změnit.

- zboží se při zachování frekvence zásilek odesílá vždy v den, který je uveden ve uživatelském účtu kupujícího na našem e-shopu (v sekci „Název uživatelského účtu -> Předplatné") (dále jen „objednávkový den“). Objednávkový den je tedy automaticky určen prodávajícím v souvislosti s objednávkou kupujícího, ledaže kupující následně sám předplatné pozastaví.

- pozastavení předplatného je možné provést kdykoli za trvání předplatného.

-  první objednávkový den je námi považován za den zahájení předplatného.

- volbou předplatného výslovně souhlasíte s tím, že Vám bude Vaše objednávka bude automaticky zasílána po částech, a to ve zvolené frekvenci zásilek.

- veškeré informace a údaje týkající se předplatného včetně zboží objednávaného v rámci předplatného, datum zahájení i frekvenci zásilek je možné zobrazovat ve Vašem uživatelském účtu (v sekci „ Název uživatelského účtu -> Předplatné  -> Detail / Upravit“) v prostředí našeho e-shopu.

- pro aktivaci předplatného je nutné, aby platba zboží byla provedenabezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate (viz část II.2). 

8. Tímto souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
IV.DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Dodání zboží převzetím od dopravce:
 
- o dodání zboží zajišťujeme skrze státní podnik Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7565 (https://www.ceskaposta.cz/), nebo skrze společnost Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem na adrese českomoravská 2408/la, 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 139387, nebo skrze společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ 2608796, se sídlem na adrese Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 66184[JZ1], za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek.

-  pro Vaše upřesnění se pak uvedené cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží stanovují následovně (do této ceny není přitom zahrnuto zpoplatnění Úhrady kupní ceny „na dobírku", kterážto částka se hradí vždy bez ohledu na výši kupní ceny):

■ dodání prostřednictvím české pošty, s.p. (balík na poštu) 89,- Kč

■  dodání prostřednictvím české pošty, s.p. (balík do balíkovny) 79,- Kč

■   dodání prostřednictvím české pošty, s.p. (balík do ruky) 79,- Kč

■   dodání prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (doručení na výdejní místo) 55,- Kč

■   dodání prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (Zásilkovna domů) 85,- Kč

■   dodání prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o (Dodání na adresu) 50,- Kč

■   dodání prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o (Dodání do Parcelshopu) 50,- Kč

■   je-li konečná kupní cena vč. DPH stejná či vyšší než 629,- Kč 0,- Kč

- při objednání zboží jste povinni uvést konkrétní adresu pro dodání zboží, na kterou bude zboží doručováno; v případě chybně uvedené adresy pak nesete odpovědnost za problémy s doručením, jakož i případnou vzniklou škodu.

- bez ohledu na tento způsob dopravy si můžete zvolit i jiný způsob dopravy; v takovém případě však nesete riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

- zboží předáváme dopravci do 7 dnů po připsání kupní ceny na náš bankovní účet v případě bezhotovostních možností platby, resp. do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku" (s občasnými výjimkami, které mohou tuto dobu o pár dní prodloužit); o předání zboží dopravci Vás budeme informovat prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové adresy.

- pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

-
při převzetí zboží jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od dopravce převzít.
 
2. Zboží jste povinni převzít při jeho dodání na adrese zadané během objednávkového procesu. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, jste povinni nás o tom neprodleně informovat, a to elektronicky na naši e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

3. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno a dodáno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

4. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny; délka dodací lhůty je pak stanovena na našem e­ shopu u příslušného zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, neprodleně Vás informujeme a po vzájemné domluvě stanovíme náhradní lhůtu dodání.

5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

6. V případě Vašeho prodlení s převzetím zboží nám náleží úplata za uskladnění v obvyklé výši.
 
7. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. V případě dodání zboží s Úhradou kupní ceny „na dobírku" nebo v případě dodání s Úhradou kupní ceny metodou odložených plateb "Twisto" či "Skippay", berete na vědomí, že nebude-li zboží převzato z důvodů na Vaší straně (a to ani přes naši opakovanou výzvu či nebude-li dohodnuto jinak), jste povinni uhradit náklady spojené s dopravou a dodáním zboží, jakož i jeho vrácením zpět. Tyto náklady jsou paušálně stanoveny ve výší 130 Kč pro každou jednotlivou objednávku. Tyto náklady v sobě neobsahují případné náklady spojené s dopravou či zabalením zboží zvláštním způsobem (ve smyslu části IV.1. a části IV.3.).
 
V.NAŠE ODPOVĚDNOST

1. Působnost této části je následující:

-  níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy jste podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také Vaší podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.

- pokud o to požádáte, potvrdíme Vám elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají Vaše povinnosti; způsob uplatnění práv z vadného plnění naleznete v těchto obchodních podmínkách.
 
2. Naše odpovědnost za vady zboží:

- v maximální možné míře odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který jste žádali nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů),

-  jste oprávněni uplatnit právo z vad, které se u zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, a to za podmínek uvedených níže. To však neplatí pro zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě,

-  takové právo z vadného plnění Vám nicméně nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste tuto vadu sami způsobili.
 
3. Jste-li spotřebitelem, pak jsou Vaše práva z vadného plnění následující:

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3.2 Odpovídáme Vám, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme, že zboží:

■ odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 
■ je vhodné k účelu, pro který jej kupující požadujete a s nímž jsme souhlasili, a
 
■ je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 
3.3 Odpovídáme Vám, že vedle ujednaných vlastností:

■ je zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 
■ zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 
■ je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
 
■ zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme Vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy.
 
3.4 Bod 3.3 se nepoužije v případě, že jsme Vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a Vy jste s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasili.
 
3.5 Odpovídáme Vám také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena námi nebo na naši odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Vámi a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který jsme ke zboží poskytli my nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnosti.
 
3.6 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně

4. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace:
 
4.1. Můžete vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, máte právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkli-li jste vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat.
 
4.2. Má-li zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Vadu můžeme odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 
4.3. Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž zohledníme povahu zboží a účel, pro který jste zboží koupili. K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. 
 
4.4. Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 
■         vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s bodem 4.3,
 
■         se vada projeví opakovaně,
 
■         je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 
■         je z naších prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás jakožto kupujícího.
 
4.5. Je-li vada zboží nevýznamná, nemůžete odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu bodu 4.4); má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali
 
4.6. Jsme povinni přijmout Vaši reklamaci v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve našem sídle. Dále jsme povinni Vám vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 
4.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a musíte o tom být informováni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž jej požadujete.
 
4.8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat elektronicky prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové adresy.
 
4.9. Po marném uplynutí lhůty podle bodu 4.8 můžete od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 
4.10. Jsme povinni Vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 
4.11. Pro uplatnění práva z vadného plnění jste povinni bezodkladně poté, co zjistíte vadu, resp. vadu jste mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, oznámit tuto vadu. práva z odpovědnosti za vady zboží můžete konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Bělehradská 858/23 či elektronickou poštou na adrese podpora@jimezdrave.cz. V tomto oznámení prosíme o doložení popisu vady a případných fotografií, které by nám vadu prokázaly. Stejně tak nezapomeňte při oznámení uvést číslo objednávky pro lepší spárování zboží s objednávkou
 
4.12. Při uplatnění práva z vady nám musíte sdělit, jaké právo jste si dle bodu 4.2. zvolili, zboží nám zašlete či jinak doručte na adresu našeho skladu (VERDON CAPITE s.r.o., Dalimilova 2637/10, 370 06 české Budějovice) s tím, že zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození (ideálně v ochranné fólii či v balíku s obdobnou výplní), mělo by být čisté a kompletní, jakož i opatřeno veškerým potřebným označením, které tvořilo příslušenství zboží při dodání.
 
4.13. Uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce nabýváte práva z přepravní smlouvy namísto nás, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce.
 
4.14. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatníte-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 
4.15. Ke zboží vždy přiložte i vyplněný reklamační formulář dostupný ZDE

VI.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Odstoupením od kupní smlouvy se naše závazky zrušují od počátku.

2. Od kupní smlouvy přitom nemůžete odstoupit ani požadovat dodání nového zboží, nemůžete-li vrátit zboží ve stavu, v jakém jste je obdrželi, vyjma případu, kdy jste zboží použili ještě před objevením vady, či nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady nebo jste zboží prodali ještě před objevením vady a zároveň nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
 
3. Právo na odstoupení též zaniká, neoznámíte-li vadu zboží (část V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při dostatečné péči zjistit.
 
4. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5. Jste-li spotřebitelem, pak platí ještě následující:

- berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
 
■ zboží vyrobeného podle Vašich požadavků nebo přizpůsobeného Vaším osobním potřebám,
 
■ zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
■ zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co tento obal porušíte,
 
■ o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku,
 
- nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce převezmete zboží, nebo:
 
■ poslední kus zboží, objednáte-li v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 
■ poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 
■ první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

- v případě takového odstoupení od kupní smlouvy nesete náklady spojené s navrácením zboží (nezasílejte proto zboží zpět „na dobírku"),

- zboží, které jste od nás obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, prosíme, vraťte na adresu naší společnosti,

- v návaznosti na vrácení zboží Vám pak vrátíme všechny peněžní prostředky (bez nákladů na dodání zboží), a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na Váš bankovní účet,

- jsme taktéž oprávněni vrátit Vám Vámi poskytnuté plnění již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou Vám tím další náklady,

- odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdržíme zboží, nebo než nám prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve,

- způsob zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků nicméně mohou být vždy předem dohodnuty odlišně,

- nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny,

- v případech, kdy máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby Vašeho převzetí zboží. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na Vámi určený bankovní účet,

- poskytneme-li Vám společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinni spolu se zbožím vrátit nám i poskytnutý dárek
 
VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DIGITÁLNÍM OBSAHU

1. Jste-li spotřebitelem, pak platí pro poskytování digitálního obsahu následující:
 
2. Jsme-li v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, můžete od smlouvy odstoupit, nesplníme-li naši povinnost bez zbytečného odkladu poté, co nás vyzvete k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se s Vámi výslovně dohodneme.
 
3. Zejména odpovídáme Vám odpovídáme za to, že digitální obsah:

- odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

- je vhodný k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili; a

- je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.
 
4. Odpovídáme Vám za to, že vedle ujednaných vlastností:

- je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 
- digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Tímto nejsme vázáni, pokud prokážeme, že jsme si veřejného prohlášení nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření smlouvy nemohlo mít vliv;
 
- je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 
-  digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, který jsme Vám zpřístupnili před uzavřením smlouvy.
 
5. Část VII.3 se nepoužije v případě, že jsme Vás před uzavřením smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší a Vy s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasili.
 
6. Odpovídáme Vám také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s Vaším digitálním prostředím, které bylo podle smlouvy provedeno námi nebo na naší odpovědnost. To platí i v případě, že jste propojení provedli Vy a vada nastala v důsledku nedostatku v námi poskytnutém návodu.
 
7. Můžete vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, můžete vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 
8. Má-li digitální obsah vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.
 
9. Případnou vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám nezpůsobili značné obtíže, přičemž zohledníme povahu digitálního obsahu a účel, pro který jste ho požadovali.
 
10.  Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 
- jsme vadu neodstranili podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás;
 
- se vada projeví i po odstranění; nebo

- je vada podstatným porušením smlouvy.
 
11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který Vám byl poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; sleva Vám náleží i v případě, že odstoupíte od smlouvy.
 
12.  Nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 
13. Odstoupíte-li od smlouvy, zdržíme se užívání obsahu odlišného od Vašich osobních údajů, který byl Vámi vytvořen při užívání digitálního obsahu; to neplatí v případě, že:

a)   je obsah bez tohoto digitálního obsahu nepoužitelný;
 
b)   se obsah vztahuje výlučně k Vaší činnosti při užívání digitálního obsahu;
 
c)   obsah jsme smísili s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí; nebo
 
d)   obsah byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.

14. S výjimkou případů podle části VII.13 písm. a) až c) Vám na Vaši žádost zpřístupníme obsah odlišný od Vašich osobních údajů, který jste při užívání digitálního obsahu naším prostřednictvím vytvořili nebo uchovávali. Učiníme tak bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
 
15. Odstoupíte-li od smlouvy, můžeme Vám zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že Vám digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupníme.
 
16. Odstoupíte-li od smlouvy a byl-li Vám v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydáte nám jej na naši žádost a náklady bez zbytečného odkladu. O vydání hmotného nosiče můžeme požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku.
 
17. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni se zdržet užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.
 
18. Peněžité částky, které Vám máme z důvodu vadného plnění vydat, Vám vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste u nás uplatnili příslušné právo z vadného plnění. Použijeme přitom stejný způsob, jakým jste uhradili odměnu, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou Vám tím žádné náklady.
 
19. V případě, že nejste spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku a části VII.1 až VII.18 těchto obchodních podmínek se nepoužijí.
 
VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VIDEOKURZECH
 
1. Videokurz, jakožto digitální obsah, není poskytován „po určitou dobu“, ale pouze jednorázově ve smyslu § 2389f odst. 1 občanského zákoníku.
 
2. Odpovídáme pouze za takové vady videokurzu, které měl při zpřístupnění; tím není dotčena naše povinnost zabezpečit aktualizace podle odstavce 4 a § 2389d občanského zákoníku.
 
3. Projeví-li se vada videokurzu v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl videokurz vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete videokurz užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 
4. Jsme povinni zabezpečit, že Vám budou poskytovány aktualizace podle § 2389d odst. 2 občanského zákoníku po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. S ohledem na druh a účel digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku se touto dobou rozumí dva roky.
 
5. Zaplacením ceny k videokurzu získáváte licenci k danému videokurzu v následujícím rozsahu:
 
a)   k užití výhradně pro naučné a vzdělávací účely;
 
b)   nesmíte upravovat, měnit nebo používat videokurz způsobem, který je v rozporu s povahou videokurzu;
 
c)   množstevně omezenou v počtu jedné licence;
 
d)   časově omezenou po dobu, po kterou je prodávající držitelem majetkových autorských práv k videokurzu, nebo po dobu, po kterou budou funkční webové stránky či portál Vimeo (dostupný z: https://vimeo.com/), podle toho, co nastane dříve;
 
e)   jako neomezenou z územního hlediska;
 
f)    jako nevýhradní – nemáte právo poskytnout podlicenci k videokurzu třetím osobám;
 
g)   nemáte právo postoupit licenci k videokurzu třetí osobě.
 
6. Tímto se zavazujete, že nepřekročíte rozsah licenčního oprávnění stanovený v části VIII. těchto obchodních podmínek.
 
7. Tímto berete na vědomí, že poskytnutím nebo jiným zpřístupněním obsahu videokurzu se můžete dopustit trestného činu "Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi" podle § 270 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že jste zároveň povinen nahradit nám vzniklou škodu a nemajetkovou újmu.
 
8. Požadavky na software a technické vybavení:
 
Abyste získali přístup k videokurzu, musíte mít zařízení a operační systém, které splňují následující technické požadavky:
 
■       PC s aktualizovaným systémem Windows 11, macOS Ventura, Ubuntu 22.04.4 a vyšší;
 
■       Smartphone nebo tablet s iOS 17, Android 14 a vyšší;
 
■       aktuální verzi jednoho z následujících webových prohlížečů: Microsoft Edge. Microsoft Chrome.Microsoft Chrome.Safari. Mozilla Firefox nebo Opera;
 
■       připojení k internetu o rychlosti alespoň 3 Mb/s.
 
9. Software nebo hardware, který nesplňuje požadavky části VIII.8, může být eventuálně použit ke spuštění videokurzu, ale jeho kompatibilita nebo funkčnost není zaručena.
 
IX.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O E-KNIHÁCH
 
1. E-kniha je poskytována společně se zbožím jako dárek, darovací smlouva mezi námi a Vámi je však uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně e-knihy účinnosti a Vy jste povinni vrátit nám zboží a smazat ze všech svých úložišť e-knihu, přičemž licenční oprávnění dle této části IX. těchto obchodních podmínek Vám zanikají.
 
2. Vzhledem k tomu, že e-kniha jakožto digitální obsah není poskytována za odměnu, ustanovení § 2389a a násl. občanského zákoníku se neužijí.
 
3. Zaplacením ceny zboží získáváte též licenci k dané e-knize uvedené v rozhraní internetového obchodu v následujícím rozsahu:
 
a)   k užití výhradně pro naučné a vzdělávací účely;
 
b)   nesmíte upravovat, měnit nebo používat e-knihu způsobem, který je v rozporu s povahou e-knihy;
 
c)   množstevně omezenou v počtu jedné licence;
 
d)   časově omezenou po dobu, po kterou je prodávající držitelem majetkových autorských práv k e-knize;
 
e)   jako neomezenou z územního hlediska;
 
f)    jako nevýhradní – nemáte právo poskytnout podlicenci k e-knize třetím osobám;
 
g)   nemáte právo postoupit licenci k e-knize třetí osobě.
 
4. Tímto se zavazujete, že nepřekročíte rozsah licenčního oprávnění stanovený v části IX.1 těchto obchodních podmínek.
 
5. Tímto berete na vědomí, že poskytnutím nebo jiným zpřístupněním obsahu e-knihy se můžete dopustit trestného činu "Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi" podle § 270 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že jste zároveň povinen nahradit nám vzniklou škodu a nemajetkovou újmu.
 
6. Požadavky na software a technické vybavení:
 
Abyste získali přístup k e-knihám, musíte mít zařízení a operační systém, které splňují následující minimální technické požadavky:
 
■ Čtečku e-booků s aktualizovaným operačním systémem;
 
■ PC s aktualizovaným systémem Windows 11, macOS Ventura, Ubuntu 22.04.4 a vyšší;
 
■ Smartphone nebo tablet s iOS 17, Android 14 a vyšší;

■ aktuální verzi jednoho z počítačových programů, které jsou schopny umožnit čtení formátu .pdf;
 
7. Software nebo hardware, který nesplňuje požadavky části IX.8, může být eventuálně použit ke spuštění e-knihy, ale její kompatibilita nebo funkčnost není zaručena.

X.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na adresu podpora@jimezdrave.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme na Vaši elektronickou (e-mailovou) adresu. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou stanovena.
 
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
4. Můžete se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakožto kupující na sebe tímto přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 
3. Na tomto místě prohlašujeme, že svoji podnikatelskou činnost zaměřujeme primárně na Českou republiku.

4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro Vaši potřebu překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.
 
5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 3. 2024 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.