HledatHledatoznámeníNotifikaceMojeMojeKošíkKošík 0
Chci vařit Obchod Premium O nás Kontaktujte nás

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto podmínkách užití s koncovým uživatelem naleznete úpravu práv a povinností Vás jakožto uživatelů na jedné straně, a nás jakožto provozovatele na straně druhé v případě užívání klientského portálu dostupného na adrese https://jimezdrave.cz/ a odpovídající aplikace Jíme zdravě dostupné pro operační systém Android a iOS.

 2. Klientským portálem dále myslíme virtuální prostor pro realizaci níže stanovených funkcionalit. Aplikací myslíme počítačový program v podobě mobilní aplikace sloužící stejnému účelu, která je dostupná z platforem Google Play nebo App Store za tam stanovených podmínek.

 3. Když mluvíme o uživatelích nebo o Vás, máme tím na mysli Vaši osobu jakožto osobu fyzickou a pouze jako spotřebitele ve smyslu účinné právní úpravy.

 4. Když mluvíme o provozovateli nebo o nás, máme tím na mysli naši společnost VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054, se sídlem na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232448.

 5. Užíváním klientského portálu nebo aplikace máme na mysli jejich aktivní užívání na základě Vaší předchozí registrace, čímž nám vzniká závazek poskytnout Vám nevýhradní a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití klientského portálu nebo aplikace a Vám vzniká závazek užívat klientský portál nebo aplikaci v souladu s těmito podmínkami užití.

 6. Uživatelský účet představuje vlastní uživatelské rozhraní dostupné v neveřejné části klientského portálu nebo aplikace. Uživatelský účet je přitom shodný pro klientský portál i aplikaci.

 7. S ohledem na provoz klientského portálu a aplikace, jakož i s přihlédnutím k souvisejícím druhům zboží, které nabízíme k objednání, disponujeme za tímto účelem veškerými nutnými zákonnými předpoklady. Zejména v rozsahu užitých autorských děl není naše právo s nimi nakládat pro potřeby realizace funkcí klientského portálu a aplikace ničím limitováno.

 8. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, videa a další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v potřebném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z Vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv, a bude právně stíháno.

 9. Tyto podmínky užití tvoří nedílnou součást obsahu smlouvy o užívání klientského portálu nebo aplikace, k jejímuž uzavření dochází Vaší registrací. Právě registrací přitom akceptujete tyto podmínky užití v aktuální podobě ke dni Vaší registrace.

II. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Registrací na klientském portálu nebo v aplikaci Vám vzniká oprávnění užívat tento klientský portál nebo aplikaci a přistupovat do svého uživatelského účtu. Tento uživatelský účet je plně synchronizován napříč klientským portálem a aplikací.

 2. V okamžik registrace musíte být starší 13 let. V opačném případě je vyžadován souhlas zákonného zástupce.

 3. Registrací se přitom myslí vložení Vašich identifikačních údajů do registračního formuláře v uživatelském prostředí klientského portálu nebo aplikace a odeslání vyplněného formuláře.

 4. Jednotlivé takto poskytnuté identifikační údaje jsou zpracovávány jako osobní údaje, a to plně v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými ZDE. Při registraci jste proto povinni uvádět správné, pravdivé a úplné údaje; tyto údaje jste navíc povinni při jakékoliv relevantní změně aktualizovat.

 5. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které jsou nezbytné pro přístup k němu. Aby tyto informace plnily svůj účel, je nutné o nich zachovávat mlčenlivost.

 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejste oprávněni jakkoliv umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Nicméně je možno užívat více vlastních uživatelských účtů.

 7. Možnost registrace a přítomnost tlačítka „Zaregistrovat se“ je návrhem z naší strany na uzavření smlouvy o užívání klientského portálu nebo aplikace. Po seznámení s těmito podmínkami užití a našimi Informacemi o zpracování osobních údajů potvrzujete kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“, že s nimi souhlasíte a přijímáte náš návrh na uzavření smlouvy o užívání bez výhrad. Vaší registrací je smlouva uzavřena. Navíc souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o užívání s tím, že náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením této smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradíte sami.

 8. Registrace je možná i s využitím Vašeho profilu na sociální síti Facebook či profilu ve službách Apple (dostupné pouze v aplikaci). V takovém případě se čl. II.7. těchto podmínek užití použije obdobně, s tím, že registrace s využitím tohoto profilu probíhá zcela v souladu s pravidly a podmínkami společností Facebook a Apple.

 9. Mějte na paměti, že Váš uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy ho nebudete užívat déle než 24 měsíců, či v případě, kdy porušíte své povinnosti při užívání klientského portálu nebo aplikace. Takovým zrušením pak ztrácíte přístup k veškerému obsahu daného uživatelského účtu a možnostem užívat skrze tento uživatelský účet klientský portál nebo aplikaci. Stejně tak nemáte v případě zrušení uživatelského účtu nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu vzniklé škody vůči nám.

 10. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. S ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového zázemí, jakož i s ohledem na bezpečnost a stabilitu klientského portálu nebo aplikace máme právo klientský portál nebo aplikaci (či jakoukoliv jejich část) kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstavit, změnit nebo je znepřístupnit. Ani v tomto případě však nemáte nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu vzniklé škody vůči nám.

 11. Na užívání klientského portálu nebo aplikace stejně jako uzavření smlouvy o jejich užívání Vám nevzniká právní nárok. Vezměte, prosím, na vědomí, že máme právo nepovolit Vaši registraci, popř. odstoupit od smlouvy o užívání či omezit Váš přístup ke klientskému portálu nebo aplikaci, a to za dále stanovených podmínek.

III. PŘEDPLATNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klientský portál nebo aplikaci jste oprávněni užívat bezplatně na základě bezúplatné licence. Mezi funkcionality dostupné bezplatně přitom patří:

  • uložení receptu (veřejně nedostupná informace),
  • napsání poznámky (veřejně nedostupná informace),
  • napsání hodnocení (veřejně dostupná informace).
 2. Nicméně některé funkcionality jste oprávněni užívat až ve verzi Premium, teprve po jejich zpřístupnění na základě dodatku ke smlouvě o užívání, jehož předmětem je na Vaší straně závazek zaplatit předplatné a na straně naší závazek Vám zpřístupnit tyto funkcionality:

  • přístup k receptům ze všech tištěných kuchařek,
  • přístup k videokurzům,
  • vaření z lednice / ze spíže,
  • oblíbené recepty dostupné offline,
  • vypnutí zobrazování reklamy.
 3. Informace o předplatném pro verzi Premium a způsobech jeho úhrady jsou dostupné v klientském portálu a v aplikaci. Výše předplatného je přitom uvedena jako konečná včetně daní a poplatků.

 4. Jakákoliv podoba předplatného je navíc doprovázena zkušební dobou v rozsahu dle verze předplatného a informací dostupných v klientském portálu a v aplikaci, která Vám umožňuje vyzkoušet si jednotlivé funkcionality verze Premium, a na kterou bezprostředně navazuje předplatné.

 5. Možnost využití verze Premium a přítomnost tlačítka „Vyzkoušet a předplatit Premium“ je návrhem z naší strany na uzavření dodatku ke smlouvě o užívání. Po seznámení s těmito podmínkami užití a našimi Informacemi o zpracování osobních údajů potvrzujete kliknutím na tlačítko „Vyzkoušet a předplatit Premium“, že s nimi souhlasíte a přijímáte náš návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o užívání bez výhrad. Čl. II.7. těchto podmínek užití přitom platí obdobně, s tím, že na základě tohoto dodatku Vám poskytujeme úplatné nevýhradní teritoriálně neomezené licenční oprávnění (časově omezené na dobu trvání předplatného) k užívání obsahu klientského portálu a aplikace ve verzi Premium.

 6. Platba předplatného probíhá kontinuálně na principu opakovaných plateb dle uvedené výše předplatného z Vámi zadané platební karty. V případě klientského portálu je předplatné realizováno s využitím služeb platební brány ComGate, která poskytuje technologii bezpečného zpracování online plateb. Princip opakovaných plateb je podstatný pro fungování mechanismu předplatného, a zejména usnadňuje jeho úhradu za daná období. Princip opakovaných plateb je přitom realizován po celou dobu trvání smlouvy o užití, resp. dodatku k této smlouvě o užití. Další informace k principu opakovaných plateb jsou pak dostupné ZDE. V případě aplikace je předplatné realizováno zcela prostřednictvím služeb Google Play nebo App Store v souladu s jejich podmínkami.

 7. S ohledem na fungování platební brány nemáme přístup k údajům o Vašich platebních kartách, a tyto údaje proto nikterak nezpracováváme.

 8. V případě neprovedení platby či nemožnosti platbu provést, stejně jako v případě marného uplynutí zkušební doby ve smyslu čl. III.4. těchto podmínek užití jsme oprávněni omezit fungování klientského portálu nebo aplikace ve vztahu k Vám v rozsahu, v jakém je toto fungování podmíněno úhradou předplatného.

 9. V případě technické chyby či chyby ve výši předplatného jsme oprávněni výši předplatného opravit a o tomto kroku Vás informovat bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistíme.

IV. PODMÍNKY UŽITÍ

 1. Klientský portál nebo aplikaci můžete užívat pouze na základě řádné registrace, pro vlastní nepodnikatelské účely a v souladu s těmito podmínkami užití, s případnými pokyny a požadavky z naší strany, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména z oblasti práva duševního vlastnictví.

 2. Jako uživatelé nejste oprávněni zejména:

  • jakkoliv kopírovat, šířit, oddělovat části portálu nebo aplikace,

  • vytvářet odvozená díla,

  • překládat a reprodukovat zdrojový kód, název či označení autora vykonavatele majetkových autorských práv,

  • převádět či postupovat práva na užívání klientského portálu nebo aplikace,

  • poskytnout třetím osobám právo tvořící součást Vám udělené licence k užívání klientského portálu nebo aplikace (udílet podlicenci),

  • jakkoliv dále prodávat, licencovat, pronajímat či půjčovat přístup ke klientskému portálu nebo aplikaci či k jejich částem,

  • klientský portál či aplikaci převádět do zdrojového kódu a/nebo se jiným způsobem pokusit získat jejich zdrojový kód nad rámec zákonem stanoveného rozsahu,

  • jakkoliv strojově vytěžovat databázi spojenou s klientským portálem nebo aplikací,

  • jednat ve spojitosti s klientským portálem nebo aplikací v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a omezovat výkon práv třetích osob, tj. zejména:

   • do hodnocení, poznámek či jinam do prostoru klientského portálu nebo aplikace psát, umisťovat či vkládat hanlivý, vulgární či jinak sporný obsah.

 3. Jakékoliv jednání v rozporu s čl. IV.2. těchto podmínek užití podléhá filtrování z naší strany. S ohledem na nemožnost systematické kontroly je obsah filtrován pouze po předchozím nahlášení na e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

 4. Naopak, jako uživatelé jste povinni zejména:

  • zdržet se provádění jakékoliv dekompilace, úpravy, zpracování či jiných změn klientského portálu nebo aplikace nebo jejich částí či databází v nich zahrnutých nebo použitých, a to i za účelem odstranění vad,
  • zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by došlo k použití klientského portálu nebo aplikace k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty.
 5. Jakékoliv údaje Vámi vložené do databáze klientského portálu nebo aplikace jsou součástí naší databáze bez jakýchkoliv práv k samotné databázi na Vaší straně. Uzavřením smlouvy o užívání nám udělujete územně neomezené oprávnění užít a svolení zasáhnout do Vámi poskytnutých údajů a poskytnutého obsahu pro účely provozu klientského portálu, aplikace, analýzy a statistiky (zejména pro potřeby strojového překladu Vašich textů pro cizojazyčnou verzi klientského portálu a aplikace či pro nakládání s Vašimi komentáři).

V. NAŠE ODPOVĚDNOST A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Všechna práva ke klientskému portálu nebo k aplikaci jsou nám vyhrazena.

 2. Z naší strany není ke klientskému portálu ani k aplikaci poskytnuta jakákoliv záruka či garance (ani co do kvality, do přístupnosti, ani co do stability a funkčnosti při synchronizaci napříč klientským portálem a aplikací). Klientský portál i aplikace jsou Vám k užívání přenechány „jak stojí a leží“. Stejně tak nemůžeme odpovídat za funkčnost klientského portálu nebo aplikace při spojení s hardwarem nebo softwarem dle Vašeho výběru ani za výkon nebo výsledky, kterých byste mohli užíváním portálu nebo aplikace dosáhnout, obzvláště tehdy, pokud jsou klientský portál nebo aplikace užívány v rozporu s těmito podmínkami užití.

 3. Za obsah či údaje dostupné ve Vašem uživatelském účtu neneseme žádnou odpovědnost, obzvláště neneseme odpovědnost za uživatelská jednání v rozporu s čl. IV.2. těchto podmínek užití. Není v našich silách obsah pravidelně kontrolovat, nicméně problémový obsah filtrujeme po jeho nahlášení na e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

 4. Nad rámec toho se nicméně snažíme, aby služby poskytované z naší strany skrze klientský portál nebo aplikaci neměly žádné vady a za takové vady (a pouze za ně) v maximální možné míře odpovídáme, s výjimkou případu, kdy jste o takových vadách předem věděli (například skrze včasné upozornění z naší strany), nebo pokud jste tuto vadu sami způsobili.

 5. Od smlouvy o užívání můžete odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, nicméně na tomto místě Vás upozorňujeme, že plnění z naší strany je poskytováním digitálního obsahu, pro které platí, že nelze od smlouvy o jeho poskytování odstoupit, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud tedy uzavřením smlouvy o užívání odsouhlasujete zpřístupnění klientského portálu nebo aplikace, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, jelikož takovým odsouhlasením ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy; o tom Vás tímto řádně poučujeme.

 6. V případě odstoupení od smlouvy o užívání se se naše závazky zrušují od počátku.

 7. Odstoupení lze přitom uplatnit elektronicky skrze e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz. Předplatné v rámci aplikace však musíte zrušit prostřednictvím služeb Google Play nebo App Store v souladu s jejich podmínkami, a to včetně případných refundací.

 8. V případě úhrady předplatného Vám v návaznosti na Vaše odstoupení bohužel peněžní prostředky  vrátit nemůžeme, a to v rozsahu již stržených částek. V návaznosti na odstoupení od smlouvy bude další předplatné zrušeno a případné další částky nebudou strženy.

 9. My můžeme od smlouvy o užívání odstoupit v případě, že technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná výše předplatného, licence z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

VI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Za účelem mimosoudního řešení sporu je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/

 2. Platforma na řešení online sporů je pak dostupná z: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě smlouvy o užívání klientského portálu nebo aplikace a v její souvislosti mezi námi jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny při neaplikovatelnosti postupu dle čl. VII. těchto podmínek užití místně a věcně příslušnými soudy České republiky se zohledněním limitů příslušných zahraničních právních řádů dle místa Vašeho bydliště.

 2. Smlouva o užívání je uzavírána primárně v českém jazyce. Jednotlivé dostupné jazykové mutace smlouvy jsou pouze informativní. Platí proto, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto podmínky užití.

 3. Ve vztahu k Vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování, které by pro nás byly závazné nebo které bychom dobrovolně dodržovali.

 4. Znění podmínek užití můžeme měnit či doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek užití.

Tyto podmínky užití nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.