HledatHledatoznámeníNotifikaceMojeMojeKošíkKošík 0
Chci vařit Obchod Premium O nás Kontaktujte nás
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto obchodních podmínkách naleznete úpravu práv a povinností Vás jakožto kupujících na jedné straně, a nás jakožto prodávajícího na straně druhé v případě objednání zboží z našeho e-shopu dostupného na adrese https://jimezdrave.cz/, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

 2. Když mluvíme o kupujících, máme tím na mysli Vás, ať už jste spotřebitelé, nebo podnikatelé, a to ve smyslu účinné právní úpravy (jste-li podnikatelé, vězte, že některé pasáže se explicitně vztahují jen na spotřebitele).

 3. Když mluvíme o prodávajícím, máme tím na mysli naši společnost VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054, se sídlem na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232448, která zároveň provozuje i e-shop a vyřizuje Vaši objednávku.

 4. Když mluvíme o objednání zboží z našeho e-shopu, máme tím na mysli uzavřenou kupní smlouvu, jejíž smluvními stranami jste Vy a my, a jejímž předmětem je naše povinnost odevzdat Vám zboží, které je předmětem koupě, a umožnit Vám nabýt k němu vlastnické právo, a na druhé straně Vaše povinnost zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu.

 5. S ohledem na druh zboží, které nabízíme k objednání, disponujeme za tímto účelem veškerými nutnými zákonnými předpoklady pro jejich vydávání a distribuci na území České republiky, a postupujeme plně v souladu s veškerými předpisy v dané oblasti, zejména v rozsahu autorských děl není naše právo s nimi nakládat ničím limitováno, resp. v rozsahu nutném pro uzavření kupní smlouvy jsme oprávněni Vám takto udělit licenci, případně podlicenci k autorskému dílu a umožnit Vám nakládání s ním v maximálním možném rozsahu.

 6. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z Vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv.

 7. Tyto obchodní podmínky přitom tvoří nedílnou součást obsahu kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno zde v obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu kupní smlouvy – ujednání v obchodních podmínkách nepoužijeme.

 8. Pokud se na tom výslovně dohodneme, lze uzavřít kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto obchodní podmínky vůbec, popřípadě některá ujednání těchto obchodních podmínek modifikovat.

 9. Uzavřením kupní smlouvy přitom akceptujete tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku kupní smlouvy.

II. INFORMACE

 1. Informace o cenách: 

  • veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků (náklady na dodání zboží a jeho balení jsou v této ceně již obsaženy, s výjimkou úhrady zboží „na dobírku“, kterážto varianta je zpoplatněna částkou 55,- Kč vč. DPH); pokud by cena byla uvedena chybně, pak budeme postupovat podle kroků v části III.6.

  • v případě, že zboží bude dopraveno či zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na dopravu a balení zboží; tyto náklady jsou přitom buď uvedeny u příslušného zboží v našem e-shopu, nebo předem dojednány

  • konečná cena, kterou jste povinni zaplatit, sestává z ceny zboží a případných nákladů na dodání a balení zboží zvláštním způsobem, popř. nákladů spojených s úhradou zboží „na dobírku“); tuto cenu přitom nelze jednostranně měnit

 2. Informace o přijímaných způsobech platby:

  kupní cenu můžete uhradit následujícím způsoby: 

   • bezhotovostně s využitím platební služby Twisto, kterou poskytuje společnost Twisto Payments a.s., IČ 01615165, se sídlem na adrese Újezd 450/40, 118 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085

   • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate, kterou provozuje společnost ComGate Payments, a.s., IČ 27924505, se sídlem na adrese Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755 

   • expresně či standardně bezhotovostně převodem na náš bankovní účet č. 2801589782/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (IBAN CZ8120100000002801589782, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); v takovém případě pak jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky, které naleznete v potvrzení přijetí objednávky ve smyslu části III.5.

   • při převzetí zboží v místě určeném ve Vaší objednávce („na dobírku“). Upozorňujeme Vás, že tato možnost je zpoplatněna částkou 55,- Kč vč. DPH

  • v případě úhrady bezhotovostně s využitím platební služby Twisto; bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu ComGate či bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je Vaše povinnost splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na náš účet

  • kupní cena je v případě úhrady „na dobírku“ splatná při převzetí zboží. V případě úhrady bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhrada bezhotovostně s využitím platební služby Twisto či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay probíhá s odesláním nabídky ještě před jejím přijetím dle části III.5.

 3. Informace o dodání zboží:

  • zboží může být dodáno pouze převzetím zboží od dopravce za podmínek dle části IV.2.

  • vlastnické právo ke zboží nabudete převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží se přitom stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na její uzavření (říkáme tomu nabídka). Přijetí této nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu a nemá právní účinky.

 2. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, též nemá právní účinky; nabídka je nadto potvrzena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 3. Převzetí nevyžádaného plnění z Vaší strany neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a též nemá právní účinky.

 4. Prezentace zboží a informace o něm:

  • návrhy dodat zboží za určenou cenu v našem e-shopu neznamenají nabídku (jak je o ní pojednáno výše), tj. prostým přijetím takového „návrhu“ na dodání zboží (odesláním Vaší objednávky) ještě nevyjadřujete vůli uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu; prezentace zboží v internetovém obchodě ještě není nabídkou v zákonném slova smyslu

  • informace uváděné na našem e-shopu týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky z Vaší strany (s výjimkou chybně uvedené ceny dle části III.6.)

  • nabídkou v zákonném slova smyslu se proto rozumí až Vámi odeslaná objednávka prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami

 5. Postup uzavření smlouvy:

  • objednávku provedete tak, že vyplníte všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámíte se s textem těchto obchodních podmínek a vyslovíte s nimi souhlas, načež potvrzením objednávky svou nabídku odešlete

  • až do odeslání objednávky můžete kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vkládáte

  • jakmile provedete objednávku (učiníte nabídku), bezodkladně ji zpracujeme a potvrdíme její přijetí elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není přijetím nabídky v zákonném slova smyslu

  • svou nabídku můžete vzít zpět až do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy Vám je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na naši e mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz

  • přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou Vám zašleme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu po zpracování a potvrzení objednávky; v tomto přijetí přitom nesmíme ani my činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (část III.6.) a případu, kdy uvedené zboží již nenabízíme

  • okamžikem doručení přijetí nabídky Vám je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost

  • přílohou potvrzení objednávky je i znění obchodních podmínek účinné ke dni, kdy jste s nimi v objednávce vyslovili souhlas

 6. Postup v případě chybně uvedené ceny:

  • v případě, že u objednaného zboží je na našem e-shopu uvedená chybná cena (například z důvodu změny cenových podmínek), v odpovědi na Vaši objednávku ihned uvedeme správnou cenu

  • taková odpověď ale není přijetím nabídky, nýbrž je protinabídkou a k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje, abyste tuto novou cenu potvrdili elektronicky na naši e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz

  • až doručením takového potvrzení je kupní smlouva uzavřena (s novou cenou); v tomto potvrzení navíc nesmíte činit další dodatky nebo odchylky

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodání zboží převzetím od dopravce: 

  • o   dodání zboží zajišťujeme skrze státní podnik Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7565 (https://www.ceskaposta.cz/), nebo skrze společnost Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem na adrese Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 139387, nebo skrze společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ 2608796, se sídlem na adrese Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 66184[JZ1] , za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek

  • pro Vaše upřesnění se pak uvedené cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží stanovují následovně (do této ceny není přitom zahrnuto zpoplatnění úhrady kupní ceny „na dobírku“, kterážto částka se hradí vždy bez ohledu na výši kupní ceny): 

    • dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (balík na poštu) 89,- Kč
    • dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (balík do balíkovny) 79,- Kč
    • dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (balík do ruky) 79,- Kč
    • dodání prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (doručení na výdejní místo) 55,- Kč
    • dodání prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (Zásilkovna domů) 85,- Kč
    • dodání prostřednictvím  General Logistics Systems Czech Republic s.r.o (Dodání na adresu) 50,- Kč
    • dodání prostřednictvím  General Logistics Systems Czech Republic s.r.o (Dodání do Parcelshopu) 50,- Kč
    • je-li konečná kupní cena vč. DPH stejná či vyšší než 629,- Kč 0,- Kč
  • při objednání zboží jste povinni uvést konkrétní adresu pro dodání zboží, na kterou bude zboží doručováno; v případě chybně uvedené adresy pak nesete odpovědnost za problémy s doručením, jakož i případnou vzniklou škodu

  • bez ohledu na tento způsob dopravy si můžete zvolit i jiný způsob dopravy; v takovém případě však nesete riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

  • zboží předáváme dopravci do 7 dnů po připsání kupní ceny na náš účet v případě bezhotovostních možností platby, resp. do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“ (s občasnými výjimkami, které mohou tuto dobu o pár dní prodloužit); o předání zboží dopravci Vás budeme informovat prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové adresy

  • pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

  • při převzetí zboží jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od dopravce převzít

 2. Zboží jste povinni převzít při jeho dodání na adrese zadané během objednávkového procesu. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, jste povinni nás o tom neprodleně informovat, a to elektronicky na naši e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz.

 3. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno a dodáno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

 4. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny; délka dodací lhůty je pak stanovena na našem e-shopu u příslušného zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, neprodleně Vás informujeme a po vzájemné domluvě stanovíme náhradní lhůtu dodání.

 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list; faktura je zasílána elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

 6. V případě prodlení s převzetím zboží můžeme využít práva na svépomocný prodej zboží, přičemž výtěžek z prodeje Vám zašleme způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny. Nad rámec toho jsme ale oprávněni požadovat náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, jakož i dodáním zboží.
 7.  V případě dodání zboží s úhradou kupní ceny „na dobírku“ nebo v případě dodání s úhradou kupní ceny metodou odložených plateb "Twisto" či "Skippay", berete na vědomí, že nebude-li zboží převzato z důvodů na Vaší straně (a to ani přes naši opakovanou výzvu či nebude-li dohodnuto jinak), jste povinni uhradit náklady spojené s dopravou a dodáním zboží, jakož i jeho vrácením zpět. Tyto náklady jsou paušálně stanoveny ve výší 130,- Kč pro každou jednotlivou objednávku. Tyto náklady v sobě neobsahují případné náklady spojené s dopravou či zabalením zboží zvláštním způsobem (ve smyslu čl. I.1. a IV.3.).

V. NAŠE ODPOVĚDNOST

 1. Působnost tohoto článku je následující:

  • níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy jste podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také Vaší podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak

  • pokud o to požádáte, potvrdíme Vám elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají Vaše povinnosti; způsob uplatnění práv z vadného plnění naleznete v těchto obchodních podmínkách

 2. Naše odpovědnost za vady zboží:

  • v maximální možné míře odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který jste žádali nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů)

  •  za tyto vady přitom odpovídáme, pokud se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí (s výjimkou opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním)

  • takové právo z vadného plnění Vám nicméně nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste tuto vadu sami způsobili

 3. Vaše práva z vad:

  •  je-li zboží vadné, můžete požadovat i dodání nového či obdobného zboží ve srovnatelné hodnotě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti 

  •  pokud tento postup není možný, můžete od kupní smlouvy odstoupit (část VI.) 

  •  je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady 

  •  neodstoupíte-li od kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu; právo na přiměřenou slevu máte navíc i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže 

  • nemáte přitom právo na náhradu přiměřeně vynaložených nákladů při realizaci práv z vadného plnění

 4.  Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace

  •  pro uplatnění práva z vadného plnění jste povinni bezodkladně poté, co zjistíte vadu, resp. vadu jste mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, oznámit tuto vadu elektronicky na naši e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz. V tomto oznámení prosíme o doložení popisu vady a případných fotografií, které by nám vadu prokázaly. Stejně tak nezapomeňte při oznámení uvést číslo objednávky pro lepší spárování zboží s objednávkou 

  •  jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musíte prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí; to přitom neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, kdy prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusíte 

  • uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce nabýváte práva z přepravní smlouvy namísto nás, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce

  •  jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí 

  • při uplatnění práva z vady nám musíte sdělit, jaké právo jste si dle části V.3. zvolili, zboží nám zašlete či jinak doručte na adresu našeho skladu (VERDON CAPITE s.r.o., Dalimilova 2637/10, 370 06 České Budějovice) s tím, že zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození (ideálně v ochranné fólii či v balíku s obdobnou výplní), mělo by být čisté a kompletní, jakož i opatřeno veškerým potřebným označením, které tvořilo příslušenství zboží při dodání 

  • ke zboží vždy přiložte i vyplněný reklamační formulář dostupný ZDE

  •  nejpozději do 3 pracovních dnů pak rozhodneme o přijetí či zamítnutí reklamace, a toto rozhodnutí Vám sdělíme; v případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodníme a pokud budete i nadále trvat na svém stanovisku, je na Vás přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou odpovídáme 

  • reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání či doručení zboží na naši adresu a která činí 15 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší (v případě překročení lhůty pak můžete od kupní smlouvy odstoupit) 

  • o vyřízení reklamace Vás budeme informovat elektronicky prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové adresy 

 5. Stejně jako v případ uplatnění práva z vad Vám pak ani v případě oprávněné reklamace nenáleží náhrada vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním (poštovné, balné apod.); veškeré námi případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na Váš bankovní účet či vráceny zpět na Vaši platební kartu.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupením od kupní smlouvy se naše závazky zrušují od počátku.

 2. Od kupní smlouvy přitom nemůžete odstoupit ani požadovat dodání nového zboží, nemůžete-li vrátit zboží ve stavu, v jakém jste je obdrželi, vyjma případu, kdy jste zboží použili ještě před objevením vady, či nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady nebo jste zboží prodali ještě před objevením vady a zároveň nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 3.  Právo na odstoupení též zaniká, neoznámíte-li vadu zboží (čl. V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 let od převzetí zboží. 

 4.  Vadu lze přitom oznámit elektronicky na e-mailovou adresu podpora@jimezdrave.cz

 5. Jste-li spotřebitelem, pak platí ještě následující: 

  •  právo odstoupit od kupní smlouvy máte též ve lhůtě 30 dnů, která běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží) 

  • v případě takového odstoupení od kupní smlouvy nesete náklady spojené s navrácením zboží (nezasílejte proto zboží zpět „na dobírku“) 

  •  zboží, které jste od nás obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, prosíme, vraťte na adresu naší společnosti 

  •  v návaznosti na vrácení zboží Vám pak vrátíme všechny peněžní prostředky (bez nákladů na dodání zboží), a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na Váš bankovní účet 

  •  způsob zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků nicméně mohou být vždy předem dohodnuty odlišně 

  •  od kupní smlouvy nicméně nemůžete odstoupit v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání či pro Vás 

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pokud jste spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/

 2. Platforma na řešení online sporů je pak dostupná z: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy a v její souvislosti mezi námi jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny při neaplikovatelnosti postupu dle části VII. místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

 2. Na tomto místě prohlašujeme, že svoji podnikatelskou činnost zaměřujeme primárně na Českou republiku.

 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro Vaši potřebu překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.

 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 9. 2023 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.