🥳     Fitrecepty se mění na JÍME ZDRAVĚ. Nové jméno, web a mnohem víc.    Přečtěte si příběh o změně
HledatHledatMojeMojeKošíkKošík0
Chci vařit Obchod Kontaktujte nás
I. Všeobecné obchodní podmínky
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) společnosti VERDON CAPITE s.r.o. (dále jen “Prodávajícíl”) se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2, IČ: 03497054, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 232448, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen “Kupující”). Tato práva a povinnosti se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím online obchodu Jíme zdravě, jenž je umístěn na webových stránkách https://jimezdrave.cz/ (dále jen “Web”).
 2. Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se v případech neupravených těmito Podmínkami řídi následujícími právními předpisy jakož i předpisy souvisejícími:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen “občanský zákoník”)
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském (dále jen “autorský zákon”)
  Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Podmínek bez předchozího upozornění.
II. Objednávka
 1. Kupující objednávku podává prostřednictvím webu, vyplněním objednávkového formuláře.
 2. Objednávka musí obsahovat všechny informace označené v objednávkovém formuláři jako povinné, zejména označení objednávané služby, zvolený způsob platby, způsob dopravy a kontaktní údaje.
 3. Kupující je povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce před závazným odesláním objednávky. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při objednávce. Ze strany Prodávajícího dochází k předání těchto osobních údajů zvolenému dopravci. ¨
 5. Kupující odesílá závaznou objednávku prostřednictvím tlačítka “Odeslat objednávku.”
III. Uzavření smlouvy a poskytnutí služeb
 1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, na jejímž základě poskytne Prodávající zboží specifikované za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto Podmínkách, je uzavřena okamžikem, kdy dojde k připsání platby na účet Prodávajícího.
 2. Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e­mail Prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupené od kupní smlouvy do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Spolu s vráceným zbožím je Kupující povinen přiložit ke zboží kopii faktury, nebo jiného dokumentu, který prokazuje koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a e­mail Kupujícího.
 4. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí­li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 6. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
 7. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvykle poštovní cestou.
 8. Kupující je povinen zaplatit cenu za objednané služby na účet Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka řádně odeslána a doručena Prodávajícímu. V případě, že částka nebude připsána na účet Prodávajícího v uvedené lhůtě, bude objednávka Prodávajícím považována za zrušenou.
IV. Platební podmínky
 1. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možné provést následujícími způsoby:
  • Eplatba
   K odeslání platby může Kupující využít službu ePlatba, která jej přesměruje z Webových stránek na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující pak prostřednictvím Internet bankingu odešle platbu na účet ComGate Payments, a.s. Prodávající zboží expeduje až po přijetí potvrzení o úhradě. Citlivé vstupní údaje, které Kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Odesláním platby dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede, slouží výhradně pro potřebu Prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatele plateb.
  • Platba kartou
   Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
  • Bezhotovostně na účet Prodávajícího
  • Dobírkou
   Při způsobu dodání zásilky na dobírku je částka za objednávku inkasována v hotovosti při převzetí
 2. V konečném souhrnu objednávky je uvedena cena včetně veškerých daní a poplatků.
 3. V případě chybného vyúčtování na straně Prodávajícího, má Kupující právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí oznámit Prodávajícímu e­mailem ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.
V. Reklamační řád
 1. Společnost VERDON CAPITE s.r.o. poskytuje na dodané zboží záruku trvající 24 měsíců. Záruční doba počíá běžet dnem splnění dodávky.
 2. Prodávající nenese zodpovědnost za vady Zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zacházením, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.
 3. Kupující je povinen zjevné vady nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky reklamovat. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.
 4. Skryté vady je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci doručí na adresu Sídla společnosti uvedenou v první části těchto obchodních podmínek. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci Kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
 5. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady a) zasláním chybějícího zboží, b) dodáním náhradního plnění nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
 6. Společnost VERDON CAPITE s.r.o. je povinna neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Kupujícímu, pokud reklamaci neuznává. Neučiní­li tak ani do 10 pracovních dnů, má se za to, že reklamaci uznává.
 7. Ve věcech, které nejsou přímo upraveny tímto Reklamačním řádem se případné spory řeší dle občanského zákoníku.
 8. Reklamaci je možné sjednat také písemně na: podpora@jimezdrave.cz
VI. Autorská práva ­ Licence
 1. Kupující bere na vědomí, že knihy nabízené na webu Prodávajícím jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona.
 2. Kupující není oprávněn staženou elektronickou knihu užít jinak než pro svou osobní potřebu. Nesmí elektronickou knihu měnit, či do ní jinak zasahovat, rozšiřovat či poskytovat třetím osobám, překládat ji, nebo ji převádět do jiné formy. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.
 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.
VII. Ochrana osobních údajů
 1. Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranění osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu ­ zpracovatele.
 3. Prodávající se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 5. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího nebo elektronickou formou na e­mail podpora@jimezdrave.cz.
 6. Podrobné informace o zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů naleznete zde.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.3.2017.
 2. Spory související s reklamací poskytnutého zboží budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech se spory řeší skrze příslušný soud (§12).
 3. Prodávající si vyhrazuje právo Podmínky měnit. Objednávky se řídí vždy aktuální verzí Podmínek.